Tiger's Eye/Onyx/Hematite Bracelet

Tiger's Eye/Onyx/Hematite Bracelet