White Howlite Ankh Bracelet

White Howlite Ankh Bracelet